Animated Screenshots

animatedscreenshots:


Gradius II: Gofer no Yabō


Gradius III


Gradius Galaxies

animatedscreenshots:

     
     
Game & Watch Gallery 4

animatedscreenshots:


Crisis Force

animatedscreenshots:

   
   
Chrono Trigger

animatedscreenshots:

     
     
      
      
      
Akumajō Densetsu